Skip to main content

Salgsbetingelser som vedrører ydelser/services leveret af:

 

STEPUP-Network ApS
Kullinggade 1A. 2.sal
5700 Svendborg

CVR-nr: 41013818

Formål med STEPUP-Network
STEPUP-Network’s formål er at klæde erhvervsledere og nøglemedarbejdere bedre på til fremtiden ved at tilbyde et dynamisk fællesskab i skræddersyede netværksgrupper, hvor nye relationer styrker og udvikler deltageren både som menneske, leder og fagligt.

Definitioner
Deltager skal forstås som den person der er fast deltager for deltagervirksomheden i STEPUP-Network. Deltagervirksomhed skal forstås som den ene juridiske part i denne aftale, og bliver repræsenteret af deltageren på STEPUP-Network møder. Netværksgruppe/event skal forstås som den gruppe deltageren har valgt i aftalen.

Deltagerskab
Et deltagerskab tegnes for den netværksgruppe man ønsker at deltage i og omfatter den møderække/de events som heri ligger, og som vil fremgå i bekræftelsesmail, som udsendes sammen med første fremsendte faktura. Når deltagerskabet tegnes, sker det ved fremsendelse af faktura elektronisk sammen med bekræftelsesmailen, og træder i kraft i det øjeblik faktura er betalt.

Deltagerskabet skal være betalt inden deltagelse i første netværksmøde/event, og aftalen giver samtidig STEPUP-Network lov til at bruge deltagerens virksomhedsnavn i sit salgsmateriale i forbindelse med sammensætning af netværksgruppen, hvorved aftalen vil være bindende til og med deltagerens første event.

Deltagerskab omfatter minimum fire netværksmøder/event fordelt over en periode på ca. otte måneder med minimum halvanden måned mellem møderne. Af bekræftelsesmailen fremgår det hvor møder/event afholdes, samt dato og tidspunkt.

Vederlag og betalingsbetingelser
Deltageren/deltagervirksomheden betaler vederlag til STEPUP-Network i overensstemmelse med den valgte afregning ved indgåelsen af medlemskabet. Vederlaget betales forud og størrelsen på vederlaget aftales på faktureringstidspunktet. STEPUP-Network er til hver en tid berettiget til at foretage prisændringer med 30 dages forudgående varsel, et sådant varsel vil fremgå af www.stepup-network.com.

Forplejning og materiale under samtlige møder/event er inkluderet i medlemsskabet. Andre eventuelle tilkøb/services faktureres særskilt.

Betalingsbetingelserne på alle fakturaer, der udstedes af STEPUP-Network, er netto 8 dage. Betales der ikke rettidigt, vil der blive beregnet 2 % i rente pr. påbegyndt måned, og der vil for hver rykker blive opkrævet et gebyr på DKK 100,-.

Betales der ikke rettidigt kan det betragtes som grov misligholdelse af aftalen og kan medføre eksklusion.

Opsigelse af deltagerskab
Der er fortrydelsesret for fortsat deltagelse af den enkelte gruppe man har købt, afsendt og modtaget på mail til STEPUP-Network senest kl.12
den efterfølgende dag fra deltagelse i sit første netværksmøde/event, hvorefter man vil få det fulde beløb refunderet.

Opsigelsen er ikke gældende før den anden part har bekræftet modtagelsen af opsigelsen.

Ansvarsfraskrivelse
STEPUP-Network påtager sig ikke noget ansvar af nogen art over for deltageren eller deltagervirksomheden for tab – hverken direkte eller indirekte – som de måtte lide som følge af deres deltagelse i STEPUP-Network, uanset årsagen hertil.

Ændringer
Med mindre andet følger af denne aftale er ændringer eller tilføjelser til aftalen alene gældende hvis de er accepteret af begge parter, enten skriftligt eller ved elektronisk accept.

Eksklusion
STEPUP-Network er baseret på fortrolighed. I tilfælde af brud på fortroligheden eller en af de øvrige regler for deltagelse i netværket, som beskrevet i aftalen, vil øjeblikkelig eksklusionkunne finde sted. Kompetencen til at træffe beslutning om eksklusion ligger hos ledelsen for STEPUP-Network. Hvis ledelsen vurderer det, kan ledelsen vælge først at give deltageren en advarsel, således at deltageren har mulighed for at rette op på den uønskede adfærd. Eksklusion kan ske på to niveauer: Selve deltageren kan ekskluderes og eller både deltageren samt deltagervirksomheden kan ekskluderes. Uanset årsagen til eksklusion af en deltager og eller deltagervirksomhed, er deltagervirksomheden ikke berettiget til hverken hel eller delvis reduktion i vederlaget, ligesom vederlaget for resten af perioden forsat skal indbetales rettidigt.